top of page

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci,

 

v tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, které jste nám sdělil/sdělila/sdělili v souvislosti s návštěvou našich webových stránek www.traudies.com nebo v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, smlouvy o dílo či jiné smlouvy týkající se našeho zboží.

                                                                                                                     

Tímto dokumentem vůči Vám plníme naši informační povinnost ve smyslu čl. 12, čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

 

S obsahem GDPR se můžete seznámit na následující adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1503598706724&from=CS.

 

 

A.           Kdo je správcem Vámi poskytnutých osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

 

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je společnost TRAUDIE’S s.r.o., se sídlem Pařížská 98/17, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 01616099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 209038 (dále jen „TRAUDIE’S“).

 

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat písemně na adrese Praha 1, Pařížská 98/17, PSČ: 110 00, či v provozovně na adrese Wenzigova 5, 120 00 Praha 2, a to v provozní době, kterou naleznete na našich internetových stránkách (www.traudies.com).

 

Můžete nás kontaktovat též telefonicky na telefonním čísle +420 728 070 000 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@traudies.com.

 

Namísto Vás nás ohledně zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů může kontaktovat Vámi zvolený zástupce, který se nám prokáže písemnou plnou mocí.

 

 
B.           Kdo je naším pověřencem pro zpracování osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

 

Pověřencem pro zpracování osobních údajů je Ivo Jaroš. Je připraven Vám sdělit podrobnosti o tom, proč a jak Vaše osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme a jak je zabezpečena jejich bezpečnost před zneužitím nebo ztrátou.

 

Našeho pověřence můžete kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty na adrese jaros@traudies.com.

 

 

C.           Jaké kategorie mých osobních údajů zpracováváte?

 

Zpravidla zpracováváme následující osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení

 • datum narození

 • adresa

 • telefonní číslo

 • e-mailová adresa

 • pohlaví (pokud lze dovodit z křestního jména)

 • akademický titul

 • zaměstnání

 • IČO (u osob samostatně výdělečně činných)

 • cookies

 • Váš podpis v případě, že vůči nám činíte právní jednání v písemné podobě (C)

 

Písmenem „(C)“  jsme označili pro Vaši informaci osobní údaje, které jsou citlivé.

 

Citlivé osobní údaje zpracováváme pouze v případě, pokud jsou nezbytné pro poskytnutí Vám příslušné služby. Pro další podrobnosti si dovolíme odkázat na část J. této informace.

 

 

D.           Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme a co je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účel smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/uzavřela a na základě které jste si u nás zakoupil zboží nebo na základě které Vám naše zboží bude na objednávku vyrobeno a dodáno (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

 

Pokud jste fyzická osoba, s ohledem na povahu námi poskytovaných služeb Vám nemůžeme naše služby poskytnout, aniž bychom od Vás měli následující osobní údaje v podobě:

 

(a)          Vašeho jména a příjmení,

 

(b)          Vaší adresy,

 

(c)          Vašeho data narození,

 

(d)          Vaší e-mailové adresy a telefonního čísla za účelem komunikace s realizací a dodávkou zboží

 

Shora uvedené osobní údaje dále zpracováváme pro účely oprávněných zájmů naší Společnosti. Tyto oprávněné zájmy definujeme jako (a) ochranu našich práv vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení z Vaší strany nebo (b) pokud v souvislosti s uzavřenou smlouvou vůči nám uplatníte jakýkoliv Váš nárok anebo (c) pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje tak zpracováváme pro účely jejich využití při soudním a exekučním vymáhání našich nároků a práv v případě Vašeho porušení smlouvy a pro účely právní obrany v případě, že proti nám v souvislosti s uzavřenou smlouvou vznesete jakýkoliv nárok (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že máte právo podat námitku podle čl. 21 GDPR proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našich oprávněných zájmů, jak jsme je vymezili výše. Námitku můžete adresovat našemu pověřenci pro zpracování osobních údajů (viz část B. výše).

 

Pro účely oprávněných zájmů naší Společnosti, jak je uvedeno výše, taktéž zpracováváme Váš podpis, a to v případě, že vůči nám učiníte právní jednání v písemné formě.

 

Pokud nám k tomu udělíte svůj výslovný souhlas, zpracováváme Vaší e-mailovou adresu pro marketingové účely Společnosti v podobě zasílání Vám nabídek Společnosti. Váš souhlas je též poskytován pro účely provedení Vaší profilace za účelem nabízení Vám ze strany Společnosti slev či jiných výhod, které budou nejvíce odpovídat Vašemu zákaznickému profilu. Bližší informace o profilaci Vám opět poskytne náš zmocněnec pro zpracování osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje dále můžeme zpracovávat za účelem Vaší interakce s našimi webovými stránkami, prostřednictvím tzv. souborů cookies. Naším cílem je, aby Vaše interakce byla co nejvíce informativní, věcná a poskytla Vám potřebnou podporu.

 

 

 

E.           Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

 

Příjemcem Vašich osobních údajů je naše společnost TRAUDIE’S.

 

S ohledem na povahu služeb, které Vám podle smlouvy budou z naší strany poskytovány, Vaše osobní údaje budou námi v nezbytně nutném rozsahu též poskytovány:

 

(a)          poskytovatelům dalších služeb v souvislosti s dodáním zboží na určenou adresu doručení (např. provozovatelům přepravy),

 

(b)          právním zástupcům naší Společnosti pro účely vymáhání dlužných pohledávek a/nebo ochrany našich práv v případě porušení smlouvy z Vaší strany a/nebo naší obrany proti Vámi vzneseným nárokům,

 

(c)          subjektům zabývajícím se a/nebo pověřeným vymáháním dlužných pohledávek,

 

(d)          státním a správním orgánům, pokud o jejich poskytnutí budeme požádáni, v souvislosti s výkonem působnosti takovýchto orgánů.

 

 

F.           Budou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí?

 

Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.

 

 

G.           Jak dlouho budou Vaše osobní údaje Společností zpracovávány?

 

Pokud se týká osobních údajů, ohledně kterých byl z Vaší strany udělen souhlas k jejich zpracování (nastal-li takový případ), jak jsou takovéto osobní údaje popsány v souhlasu, ty budou zpracovávány po dobu, na jakou byl Váš souhlas udělen. Ohledně informací, na jakou dobu byl Váš souhlas se zpracováním osobních údajů udělen, můžete kontaktovat našeho pověřence pro zpracování osobních údajů na adrese jaros@traudies.com.

 

Pokud se týká osobních údajů, které zpracováváme na základě příslušných ustanovení vyplývajících z GDPR (viz část C. výše), ty budou zpracovávány po dobu nutnou k realizaci uzavřené smlouvy, po dobu nutnou k prokázání realizace smlouvy podle účetních a daňových předpisů příslušným orgánům České republiky a po dobu nutnou k ochraně našich práv v případě sporů vyplývajících ze smlouvy, ve všech případech však vždy nejméně po dobu, kdy běží promlčecí lhůta ohledně případných nároků, ať Vašich či naší Společnosti, plynoucích z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou. Délka promlčecí lhůty je uvedena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

 

 

H.           Jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány? Jak budou Vaše osobní údaje chráněny?

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě v elektronickém systému Společnosti.

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány rovněž v podobě hmotného dokumentu (dokument na papíře či obdobném hmotném nosiči), který bude uložen v kartotéce společnosti TRAUDIE’S.

 

Ujišťujeme Vás, že jsme zavedli taková opatření, aby Vaše osobní údaje byly vždy maximálně chráněny před jejich zneužitím nebo ztrátou.

 

Všechny osoby na straně našich Společností, které přichází do styku s osobními údaji, byly pro daný účel proškolené a prověřené. Archivy listinných dokumentů jsou zabezpečeny před vniknutím neoprávněné osoby. Archivy jsou zabezpečeny zámky a dalšími bezpečnostními opatřeními fyzické ochrany. Elektronicky zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečené databázi.

 

 

I.            Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

 

Dovolujeme si Vás tímto informovat o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů:

 

(a)          Pokud jste udělil/udělila Váš souhlas se zpracováním Vaší e-mailové adresy pro marketingové účely, máte právo Vámi udělený souhlas odvolat. Vaše odvolání souhlasu můžete učinit kliknutím na odhlášení se z odběru marketingových e-mailu přímo v příslušné e-mailové zprávě.

 

               V souvislosti s odvoláním Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás dovolujeme informovat, že naše společnost TRAUDIE’S je nadále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je účel zpracování založen jiným důvodem předvídaným GDPR, než je Váš souhlas.

 

               Současně si Vás dovolujeme upozornit, že v případě odvolání Vašeho souhlasu není jakkoliv dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů vyplývající z Vámi uděleného souhlasu. Tedy i po odvolání Vašeho souhlasu bude zpracování Vašich osobních údajů z naší strany v době platnosti Vašeho souhlasu nadále považováno za zákonné.

 

(b)          Máte právo požadovat o přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu dle čl. 15 GDPR.

 

(c)          Máte právo na opravu poskytnutých osobních údajů dle čl. 16 GDPR.

 

(d)          Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 

(e)          Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR.

 

(f)         Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci dle čl. 20 GDPR, tj. můžete nás požádat o předání Vašich osobních údajů k jinému správci.

 

(g)          Máte právo podat proti nám jako správci Vašich osobních údajů stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/) (čl. 77 GDPR).

 

Pokud se rozhodnete některá ze shora uvedených práv využít, máme povinnost Vás identifikovat, tedy ověřit, zdali o výkon práv žádá osoba, které se námi zpracovávané osobní údaje týkají.

 

 

J.            Zpracováváte mé citlivé osobní údaje?

 

V případě citlivých osobních údajů tyto údaje zpracováváme, pokud nám byly z Vaší strany poskytnuty a/nebo pokud byly z Vaší strany zveřejněny a dále pokud jejich zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Z naší strany zpravidla zpracovávané citlivé osobní údaje, které jsme vyjmenovali v části C. výše.

 

V jiných případech tyto citlivé osobní údaje zpracováváme, pouze pokud jste k jejich zpracování udělil/udělila svůj souhlas.

 

 

K.           Je poskytnutí Vašich osobních údajů nezbytným předpokladem pro zakoupení zboží, resp. k uzavření smlouvy se společností TRAUDIE’S?

 

Jak jsme uvedli v části D. výše, pokud jste fyzická osoba, bez poskytnutí (a) Vašeho jména a příjmení, (b) Vaší adresy trvalého bydliště a (c) Vašeho data narození Vám s ohledem na povahu a druh služeb poskytovaných ze strany Společnosti nemůžeme naše služby poskytnout. Tyto údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy s námi (identifikace smluvních stan, identifikace osob, kterým má být poskytnuta služba, poskytnutí služby) a bez jejich poskytnutí nemůže být smlouva uzavřena.

 

 

L.           Co se rozumí zpracováním osobních údajů?

 

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať je prováděna mechanicky nebo pomocí automatizovaných postupů. Zpracování zahrnuje shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

 

 

M.          Další informace

 

Pokud změníme účel zpracování Vašich osobních údajů, budeme Vás o tom předem informovat.

 

Pokud nám budou předány Vaše osobní údaje od třetí osoby, budeme Vás o tom informovat.

 

Pokud by Vám bylo cokoliv v této informaci nejasného, jsme připraveni Vaše dotazy zodpovědět. Můžete se s nimi obrátit na našeho zmocněnce pro zpracování osobních údajů. Informace o kontaktech na nás naleznete v části A. a B. výše.

 

Pokud tuto informaci změníme, budeme Vás o změně informovat.

 

Tato informace je dostupná v hmotné nebo elektronické podobě v sídle naší Společnosti a v elektronické podobě na našich internetových stránkách www.traudies.com.

 

 

*     *     *

 

 

Děkujeme za Vaši pozornost věnovanou této informaci.

 

V Praze dne 1. 1. 2023

 

Za TRAUDIE’S s.r.o.

 

Andrea Jarošová

jednatelka

bottom of page